Bilgi ve Güvenlik

Gizlilik ve Çerez Politikası

Lezzet Nur’u markası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’) madde 10’dan doğan veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü ifa etmek amacıyla aşağıdaki Gizlilik Politikası’nı kullanıcılarının dikkatine sunmaktadır.

Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin kullanımı ve korunmasına ilişkin bilgiler vermesidir. İş bu Gizlilik ve Çerez Politikası lezzetnuru.com internet sitesi ve Lezzet Nuru uygulaması için geçerlidir.

Çerez Politikası

Lezzetnuru.com’dan ve Lezzet Nuru uygulamasından en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için cookie kullanıyoruz. Tarayıcınızdan cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede cookie’ler kullanılmaya devam edecektir. Cookie’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir.

Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması sunucumuzda depolanan cookie verileriniz 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Harici hizmetler (YouTube videosu gibi) tarafından depolanan cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır.

 1. lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması giriş sayfamızı ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda otomatik silinir.
 2. lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulamasına giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için çerezler kaydedilir. Giriş çerezleri iki gün, ekran seçenekleri çerezleri bir yıl saklanır.
 3. Güvenlik amaçlı kullanımlar: lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 4. İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 5. Performansa yönelik kullanımlar: lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 6. Reklam amaçlı kullanımlar: lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.


Çerezlerin Kullanım Amaçları

lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

Reklam Amaçlı Çerez Kullanımımız

lezzetnuru.com ve Lezzet Nuru uygulaması, Google Adsense reklam sistemi/sistemlerini kullanmaktadır. Bu sistem Google tarafından içerik sağlamak için AdSense reklamlarının görüntülendiği yayıncı web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanalan DoubleClick DART çerezi içerir.

Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır.

Google Web sitemizi ziyaret ettiği zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini kullanmaktadır. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamını size göstermek için kullanabilir.

Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu

KVKK kapsamında Lezzet Nur’u, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak Lezzet Nur’u kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

KVKK Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu 4. Maddede yer alan genel ilkeler çerçevesinde;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
 4. İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 1. Talep, öneri ve şikayetlerin kayıt altına alınabilmesi ve sonuçlandırılması,
 2. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi ve üyelerin iletişim, öneri, bilgilendirme ve diğer taleplerinin karşılanması,
 3. İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 4. Ticari ve işletmesel stratejilerin belirlenmesi,
 5. Ürün, hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılması,
 6. Pazarlama, reklam ve analiz faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 7. İnternet sitesi ve uygulama ziyaretlerinin takibi,
 8. Olası bir hukuki uyuşmazlıkta ispat yükümlülüğü kapsamında delil sunulması.

Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır?

Lezzet Nur’u tarafından mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen veri aktarım şartları dâhilinde, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, reklam hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları, reklam mecraları, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; yargı mercileri ve diğer yetkili kurumlar, politikamız dahilinde faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişiler, tedarikçiler ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Diğer taraftan, çerezlerin işlenmesi, bilişim teknolojileri, reklam, pazarlama ve analiz faaliyetleriyle ilgili olarak kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz sizin temin ettiğiniz bilgiler ve izinler kapsamında Lezzet Nur’u’na ait web siteleri ve çerezler dahil olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla, elektronik, sözlü veya yazılı ortamlardan toplanmaktadır. İşbu toplanan veriler işlendikleri amaç için gerekli olan ve yasalarda öngörülen sürelere tabi olarak kendi veri tabanımızda tutulmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

KVKK Uyarınca Lezzet Nur’u’nun Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Lezzet Nur’u, açık rızanız aranmaksızın hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Lezzet Nur’u’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 8. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Lezzet Nur’u tarafından elde edilmiş olan ve KVKK’nın 6. maddesinde açıkça sayılmış olan özel nitelikli kişisel verileriniz, kural olarak yalnızca açık rızanızın bulunması halinde işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

 1.  İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesini Talep Etme

KVKK’nın 7. Maddesi uyarınca, Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde veri sorumlusu Lezzet Nur’u tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Lezzet Nur’u, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun yöntemi gerekçesini açıklamak suretiyle seçebilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilen genel ilkeler ile KVKK 12. Maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edileceğini belirtmek isteriz. İşbu mesnetle; Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 7/3 hükmü uyarınca; kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınacağı ve işbu kayıtların diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanacağını belirtiriz.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan Doğan Hakların Kullanılması

KVKK’nın 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, veri sorumlusu olan Lezzet Nur’u yukarıda sayılmış olan haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Başvurularınız, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmaktadır. Başvurunuza ilişkin yanıtın tarafınıza ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır.